ಹಾರ್ಸ್‌ಶೂ / ಯು-ಆಕಾರದ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು

ಹಾರ್ಸ್‌ಶೂ / ಯು-ಆಕಾರದ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ಗಳು