ಆರ್ಕ್ / ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್

ಆರ್ಕ್ / ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್