ರಿಂಗ್ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್

ರಿಂಗ್ ಫೆರೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್